اختلال پانیک می تواند با افسردگی اساسی،اختلال دیستایمیک، فوبی اجتماعی، اختلال اضطراب منتشر، اختلال وسواس جبری، خودبیمار انگاری، فوبی خاص، افراط در مصرف مواد و ترک الکل همراه باشد. احتمال خودکشی در اختلال پانیک بیشتر است، این شیوع بالا، می تواند به اختلال شخصیت مرزی و یا سوءمصرف مواد مرتبط باشد.

تشخیص افتراقی

یک معاینه کامل پزشکی قبل از معالجات روان شناختی ضروری است. لازم است که علایم فیزیولوژیک همراه با پانیک را از بین ببرد.

1-      قلبی عروقی

2-      تنفسی

3-      هورمونی

4-      عصبی ماهیچه ای

5-      اورال

6-      هماتولوژیکال

7-      وابسته به دارو

اختلال پانیک بر خلاف دیگر اختلالات اضطرابی وابسته به موقعیت نمی باشد. پاسخ به سوالات زیر می تواند در تشخیص اختلال پانیک مفید باشد:

1-      آیا بیمار از محرک خاصی می ترسد؟ (ترس از مار) فوبی خاص

2-      آیا بیمار از ارزیابی منفی می ترسد؟ فوبی اجتماعی

3-      آیا بیمار از احساسات درونی

نصرت نوجوان